תנאי השירות

 1. הקדמה: תנאי שירות אלה ("ההסכם") מתארים את התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש באתר Hockey.co.il ("האתר") המנוהל על יד לייק טו בי בע"מ ("החברה"). על ידי גישה או שימוש בשירותים, אתה מסכים להיות מחויב להסכם זה.
 2. שירותים: האתר מספק מידע, שירותים ומוצרים על סוגים שונים של ספורט הוקי.
 3. חלק מהשירותים ניתנים ישירות על ידי החברה וחלק על ידי ספקי צד שלישי, משתמשי האתר עצמם ושותפים אחרים.
 4. אחריות והחזרים: יינתנו על ידי מוכר המוצר או השירות כאמור בשירות או בתיאור המוצר המתאים. החברה אינה אחראית למשלוח, או לאיכות המוצרים והשירותים הניתנים על ידי ספקי צד שלישי, כגון מוכרים בשוק, או המפרסמים בלוח המודעות.
 5. תשלום: התשלום עבור השירותים שיסופקו על ידי האתר או ספקיו מתואר בעמוד השירות או המוצר המתאים. כל התשלומים חייבים להתבצע בהתאם לתנאים.
 6. סודיות: אתה מאשר כי לחברה עשויה להיות גישה למידע סודי במהלך מתן השירותים לך. החברה תשמור על סודיות כל מידע כאמור ולא תחשוף מידע כזה לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתך מראש ובכתב.
 7. קניין רוחני: אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את כל הזכויות הדרושות לתוכן שאתה מספק לחברה לשימוש בקשר עם השירותים. לחברה תהיה הזכות להשתמש, לשנות ולהציג את התוכן בקשר עם השירותים.
 8. מצגים ואחריות: אתה מייצג ומתחייב זאת (א) יש לך את הזכות, הכוח והסמכות להיכנס להסכם זה, (ב) תציית לכל החוקים החלים על השימוש שלך בשירותים, וכן (ג) התוכן שאתה מספק לחברה לשימוש בקשר לשירותים אינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהן.
 9. הגבלת אחריות: החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מהסכם זה או בקשר עם הסכם זה, גם אם הודע לחברה על האפשרות של נזקים כאלה. החבות הכוללת של החברה כלפיך בגין כל התביעות הנובעות מהסכם זה או בקשר עם הסכם זה לא תעלה על סך העמלות ששולם על ידך לחברה במסגרת הסכם זה.
 10. סיום: כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני. עם סיום, החברה תפסיק לספק את השירותים ואתה תשלם לחברה עבור כל השירותים הניתנים עד למועד הפסקת העבודה.
 11. כללי: הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין הצדדים ומחליף את כל המשא ומתן, ההבנות וההסכמים הקודמים בין הצדדים. אין לתקן הסכם זה אלא בכתב חתום על ידי שני הצדדים. הסכם זה יחייב ויחול לטובת הצדדים ויורשיהם ונציגיהם בהתאמה.
 12. חוק חל: הסכם זה יהיה כפוף לחוקי ישראל ויתפרשו בהתאם. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או בקשר אליו תיפתר בהתאם להליכי יישוב המחלוקות המפורטים בבית המשפט האזרחי בראשון לציון, ישראל.
 13. מידע ליצירת קשר: אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הסכם זה, אנא צור קשר עם mail@like2be.com.